عبوات رباط 4متر جميع المقاسات

عبوة رباط 4متر

عبوة تحوي رباط بطول 4متر جميع المقاسات

مقاس ال11سم عدد  300 رباط

مقاس ال7سم عدد 450 رباط

مقاس ال5سم عدد 600 رباط